Q10: Tôi sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian để hoàn thành một khóa học?

Mỗi khóa học trên Workingskills.net sẽ có thời gian học khác nhau phụ thuộc vào nội dung bài học. Khi bạn truy cập vào khóa học bạn sẽ thấy thời gian tối thiểu hoàn thành từng bài học được hiển thị trên danh sách.

Để hoàn thành bài học bạn cần học tối thiểu bằng thời gian đã quy định.

Workingskills.net không giới hạn thời gian tối đa cho các bạn, chúng tôi khuyến khích người dùng quay lại để xem nội bài học, củng cố kiến thức và đặt ra các câu hỏi cho đội ngũ cố vấn.