Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Lưu ý:

  • Bài trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi.
  • Bạn có thể thực hiện bài trắc nghiệm nhiều lần.
  • Thời gian làm bài: 30 phút. Thời gian sẽ được tính liên tục. Hết thời gian hệ thống tự động nộp bài.
  • Mỗi câu hỏi là một tình huống kỹ năng với hai phương án xử lý tình huống. Bạn hãy đọc cẩn thận dữ liệu tình huống, ứng dụng các kỹ năng đã học để chọn phương án xử lý tình huống phù hợp.
  • Bạn không thể quay trở lại câu hỏi đã trả lời, do vậy hãy tập trung chọn phương án xử lý tình huống phù hợp.
  • Bạn được xem đạt yêu cầu khi đạt trên 70% tình huống xử lý phù hợp mức độ hiểu biết kỹ năng.
  • Bạn sẽ đủ điều kiện để lấy chứng nhận do Workingskills.net cung cấp nếu đạt điểm số từ 70% trở lên. Chứng nhận bao gồm 2 phần – bản cứng và bản mềm. Chứng nhận sẽ được cung cấp miễn phí cho bạn (chưa bao gồm chi phí vận chuyển chứng nhận cho bạn).
  • Để được cấp chứng nhận, bạn vui lòng liên hệ email workingskills.contact@talentmind.edu.vn.

Chúc bạn thành công!

error: Content is protected !!