Q3: Làm thế nào để tôi truy cập các khóa học trên Workingskills.net?

Bạn có thể truy cập khóa học bằng hai cách:

  • Cách 1: Di chuyển con trỏ chuột đến thanh công cụ cơ bản. Lựa chọn Courses, My courses và Tên khóa học.

  • Cách 2: Di chuyển con trỏ chuột đến biểu tượng ở thanh công cụ nhanh. Chọn My courses và Tên khóa học. Các khóa học của bạn sẽ được hiện ra dưới dạng hình ảnh kèm theo thông tin về số lượng bài học, hình ảnh.

Lưu ý: Khi vào Course Catalog sẽ có rất nhiều khóa học được liệt kê nhưng chỉ những khóa học bạn đã được cấp quyền mới xuất hiện trong danh sách My courses. Để hiểu rõ sự khác biệt giữa Course Catalog và My Courses, bạn có thể tham khảo câu hỏi số 7.

Comment on this FAQ