Q1: Làm thế nào để tôi đăng ký tài khoản tại Workingskills.net?

Trang web www.workingskills.net cung cấp các khóa học kỹ năng chuyên nghiệp trực tuyến dành cho người học là người đi làm, sinh viên. Hiện có hai nhóm đối tượng sử dụng chính là: người dùng theo nhóm, tổ chức và người dùng cá nhân.

  • Dành cho người dùng cá nhân: Nếu bạn mong muốn tham gia học và phát triển kỹ năng trên hệ thống của trang web với tư cách cá nhân. Các bạn có thể tham gia nhóm

Dành cho sinh viên tại: Cổng thông tin thực tập, việc làm bán thời gian, việc làm mới tốt nghiệp Internship.edu.vn theo contact: 028 – 3515 0635, 0974 030 635 – contact@internship.edu.vn.

Dành cho người đi làm đăng ký theo contact: 028 – 6258 4389 – workingskills.contact@talentmind.edu.vn.

  • Dành cho người dùng theo nhóm, tổ chức:

Nếu bạn là người dùng theo nhóm, tổ chức thì bạn không cần đăng ký trực tiếp tại trang web www.workingskills.net mà sẽ thông qua đơn vị, tổ chức mà bạn trực thuộc.

Workingskills.net. sẽ làm việc trực tiếp với đơn vị, tổ chức và bạn sẽ được cấp tài khoản tự động qua email.

Lưu ý: Với những đơn vị, tổ chức mong muốn tạo tài khoản nhóm trên Workingskills.net vui lòng liên hệ theo địa chỉ liên lạc: 028 – 6258 4389 – workingskills.contact@talentmind.edu.vn.

Comment on this FAQ