Để truy cập vào bài học bạn nhấn chọn vào tên bài học, tên chủ đề bài học có trong danh sách.

Sau khi truy cập bạn sẽ thấy giao diện mới với một số chức năng cơ bản như:

  • Nội dung bài học: Là khung trình chiếu nội dung bài học dưới nhiều hình thức khác nhau như video, bài tập tương tác, trải nghiệm tình huống,…
  • Thanh điều hướng bài học: Là thanh công cụ giúp bạn điều chỉnh tốc độ bài học, chuyển trang cho bài học.
  • Điều hướng nhanh: Là chức năng hỗ trợ di chuyển đến những bài học trước đó hoặc tiếp theo một cách nhanh chóng.
  • Đánh dấu hoàn thành bài học: Sau khi kết thúc bài học, bạn hãy nhấn vào nút “Mark Complete” để hoàn thành bài học trước khi chuyển qua bài học tiếp theo.
  • Danh sách bài học: Bạn có thể lựa chọn nhanh bài học mình muốn trải nghiệm thay vì phải xem các bài học theo thứ tự thông qua danh sách bài học.

Category: Cách Sử Dụng Website www.workingskills.net

Trả lời