Tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi khóa học mà sẽ có một tiêu chí riêng để được tính là hoàn thành khóa học.

Trường hợp 1: Bạn có thể bắt đầu bài học, chủ đề bài học theo thứ tự ngẫu nhiên chỉ cần hoàn thành đầy đủ tất cả các bài học.

Trong trường hợp này bạn có quyền lựa chọn bài học, chủ đề bài học bất kỳ không cần theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Trường hợp 2: Bạn cần hoàn thành theo một số quy tắc được yêu cầu. Một số yêu cầu thường gặp:

  • Hoàn thành khóa học thông qua bài kiểm tra (Quizzes) cuối mỗi bài học hoặc toàn khóa học.
  • Hoàn thành các bài học, chủ đề bài học theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Trong những trường hợp này bạn có thể không truy cập được vào các bài học, chủ đề bài học do chưa hoàn thành các bài học, chủ đề bài học trước đó. Hãy kiểm tra lại điều kiện hoàn thành khóa học.

Category: Cách Sử Dụng Website www.workingskills.net

Trả lời