HCMUS – SACUS – Chương Trình Phát Triển Tài Năng Quản Lý & Lãnh Đạo – S04 – Trắc Nghiệm Cuối Khóa

Lưu ý:

  • Bạn có thể thực hiện bài trắc nghiệm nhiều lần.
  • Thời gian làm bài: 40 phút. Thời gian sẽ được tính liên tục. Hết thời gian hệ thống tự động nộp bài.
  • Mỗi câu hỏi là một tình huống kỹ năng với hai phương án xử lý tình huống. Bạn hãy đọc cẩn thận dữ liệu tình huống, ứng dụng các kỹ năng đã học để chọn phương án xử lý tình huống phù hợp.
  • Bạn không thể quay trở lại câu hỏi đã trả lời, do vậy hãy tập trung chọn phương án xử lý tình huống phù hợp.
  • Bạn được xem đạt yêu cầu khi đạt trên 80% tình huống xử lý phù hợp mức độ hiểu biết kỹ năng.

Chúc bạn thành công!