Kết quả học tập

Danh sách kết quả các khóa học được liệt kê theo thứ tự ngày bạn bắt đầu học mỗi khóa học.
Sau khi hòan thành các khóa học và vượt qua thành công các bài trắc nghiệm cuối các khóa học, bạn được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nếu như có yêu cầu.
Để biết thêm chi tiết, bạn hãy tham khảo chức năng  cấp chứng chỉ 

Trả lời