Course

IT.U4 – Kỹ năng viết CV

4 Lessons

A CV (Curriculum Vitae – another name for a CV is a résumé) is the most flexible and convenient way to make your application to jobs. It conveys your personal details in the way that markets yourself. You need to “sell” your qualifications, experience, skills and abilities to employers.

Learning this course, you will:

  • Know structure of a CV,
  • Know the steps to write a CV,
  • Use START technique to describe your experiences,
  • Practice tips DO’s and DONT’s
  • Refer to CV samples

At the end of the course, learners are required to write a CV for themselves so that instructors of the course can review and comment. It is regarded as an must-do assignment to complete a course.

CV, hay còn gọi là hồ sơ xin việc, là cách thức linh hoạt và thuận tiện nhất giúp bạn ứng tuyển một công việc. Nó giúp bạn  thể hiện đầy đủ những thông tin cá nhân theo cách thức quảng bá hình bản thân. Bạn cần phải “bán” khả năng, kinh nghiệm, kỹ năng và năng lực của mình cho nhà tuyển dụng.

Qua khóa học này, bạn sẽ có thể:

  • Biết cấu trúc của một CV.
  • Biết các bước viết CV.
  • Biết cách sử dụng kỹ thuật STAR để mô tả kinh nghiệm cá nhân.
  • Nắm bắt những điều nên và không nên làm.
  • Tham khảo một số CV mẫu.

Ở cuối khóa học, bạn sẽ được yêu cầu viết một CV để các giảng viên của khóa học review và nhận xét. Đây được xem như là một bài tập phải thực hiện để hoàn thành khóa học.

Course Materials