IT.U4 – Kỹ năng viết email và thư ứng tuyển hiệu quả

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Email is an important communication tool. It allows us to keep tasks / projects moving when our colleages are unavailable or on the other side of the world.

This course will help you to:

  • Create a professional email account,
  • Write a clear and short email,
  • Use email tools effectively,
  • And how to communicate via email effectively.

Email là một công cụ giao tiếp quan trọng. Nó giúp chúng ta đảm bảo các công việc/dự án tiếp tục diễn ra cho dù các thành viên khác đang vắng mặt hoặc ở một địa điểm nào đó trên thế giới.

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Tạo một tài khoản email chuyên nghiệp.
  • Viết email rõ ràng và ngắn gọn.
  • Sử dụng các công cụ của email một cách hiệu quả.
  • Và nắm bắt cách thức giao tiếp qua email hiệu quả.