Course

IT.U4 – Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

0 out of 13 steps completed0%
13 Lessons

This course will help participants choose the best communications channel, the technical know-how to use the channel, the presentation of information to the target audience, and the skill to understand responses received from others.

After learning this course, you will be able to

 • Understand what is communication.
 • Determine communication barriers.
 • Know how to make a great first impression.
 • Understand Johari window in communication.
 • Use para-verbal, non-verbal communication techniques.
 • Use STAR speaking method.

Khóa học này sẽ giúp bạn lựa chọn kênh giao tiếp hiệu quả nhất, cách thức sử dụng kênh giao tiếp đó, cách thức trình bày thông tin đến người nghe và những kỹ năng giúp bạn có thể hiểu được phản hồi từ người khác.

Sau khóa học này, bạn có thể:

 • Hiểu được giao tiếp là gì.
 • Xác định những rào cản giao tiếp.
 • Biết cách tạo ấn tượng ban đầu.
 • Hiểu về Cửa sổ Johari trong giao tiếp.
 • Sử dụng kỹ thuật giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.
 • Sử dụng kỹ thuật nói STAR

Course Materials