Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá
Closed
Bắt đầu học
This khoá học is currently closed

Bài trắc nghiệm cuối khoá:

  • Bao gồm 36 tình huống yêu cầu bạn xử lý bằng cách ứng dụng kỹ năng đã học và chọn phương án phù hợp.
  • Thời gian làm bài: 30 phút, chỉ được làm 01 lần
  • Đạt yêu cầu: xử lý thành công ít nhất 80% các tình huống.

Điều kiện truy cập bài trắc nghiệm cuối khoá: Hoàn thành 4 bài học kỹ năng của chương trình

  • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
  • Kỹ năng thuyết trình
  • Kỹ năng tham dự phỏng vấn
  • Kỹ năng viết thư, email, CV